7.1. Melekler ve Ahiret Hayatı Konu Özeti Ders Notları

1. VARLIKLAR ALEMİ

Varlıkları çok çeşitli gruplara ayırtmak mümkündür. Bunları kısaca şu şekilde belirtebiliriz: Canlı varlıklar, cansız varlıklar; maddi varlıklar, manevi varlıklar.

Maddi varlıklar gözümüzle görülebilen, elimizle tutulabilen türden varlıklardır. Bunlar canlı olabildikleri gibi cansız da olabilirler. Etrafımızda gördüğümüz, dokunduğumuz taş, ağaç, toprak gibi varlıklar maddi varlıklardır. Bunlara ''somut varlıklar'' da denilir.

Manevi varlıklar ise duyu organlarımızla görüp dokunamadığımız varlıklardır Ruh ve akıl manevi varlıklara verilebilecek iki örnektir. Aklımız, ruhumuz vardır ama bunları somut varlıkları gördüğümüz gibi göremeyiz. Fakat varlıklardan da şüphe edemeyiz. Bu tür manevi varlıklara ''soyut varlıklar'' adı verilir.

2. MELEKLER .

Melekler, insanlar tarafından görülemeyen manevi varlıklardandır. insan gibi

topraktan yaratılmamışlardır. Melekler, nurdan yaratılmışlardır. insan gibi et ve kemikten oluşmamışlardır. Onların erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yeme, içme ve uyuma gibi şeylere ihtiyaç duymazlar. Yerde, gökte ve her tarafta bulunurlar.

Kuranıkerim'de meleklerden bahsedilir. Meleklerin bir kısmı ismen zikredilmekte, bir kısmı ise genel adıyla yer almaktadır.

Kuranıkerim melekleri şu şekilde tanıtır:

''Onlar, Allah'/n kendilerine emrettiği şeylere asla isyan etmezler. Neye memur edilirse onu yaparlar.''

2. 1. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

Çok çeşitli görevleri olan meleklerin sayılarını ancak Allah bilir. Kendilerinden en çok bahsedilen melekler şunlardır:

a. Dört büyük melek b. Yazıcı melekler

C. Hafaza (koruma) melekleri a. Dört Büyük Melek

Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail isimli meleklere "dört büyük melek'' denilir.

Cebrail, vahiy meleğidir. Allah'tan aldığı vahiyleri peygamberlere ulaştırır. Kuran

ayetlerini peygamberimize o getirmiştir. Kuran'da en çok adı geçen melek, Cebrail'dir.

Mikail, Yüce Allah tarafından doğa olaylarını yönetmekle görevlendirilen melektir. Rüzgarın esmesi, yağmur ve kar yağması, mevsimlerin gerektirdiği olayların gerçekleşmesi bu meleğin sorumluluğundadır.

İsrafil, kıyametin kopacağı gün Sur'a üflemekle görevlidir. Sur'un ne olduğunu bilemiyoruz. Ama ne işe yaradığı Kuran'da bildirilmiştir. Kuran'a göre, kıyametin kopacağı gün İsrafil Sur'a üfleyecektir. Bu üfleme ile bütün canlıların dünya hayatı sona erecektir. Bundan sonra ahiret hayatı başlayacaktır. Ahiret hayatının başlaması da yine, İsrafil’in Sur'a üflemesi ile olacaktır. Yani 0, ikinci bir kez Sur'a üfleyecek ve ahiret hayatı başlayacaktır.

Azrail, eceli gelen insanları ruhlarını bedenlerden ayırmakla görevlidir. Bunun için "ölüm meleği'' de denilmektedir.

Her canlı gibi, insanın da belli bir yaşama süresi vardır. Bu süre dolunca insan ölür .Eceli gelen her insan, ahirete göç ederken, kıyametten sonraki dirilişine kadar geçecek: süre için, ruhunu Allah'a teslim etmektedir. işte bu teslim alma görevi Azrail tarafından yapılmaktadır. Bu konuda Kuranıkerim'de şöyle buyurulur:

''Ey Muhammed! De ki: Size vekil kılınan ölüm meleği canımızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. '' 1

B. Yazıcı Melekler

Bunlar insanların yaptıkları işleri kaydederler. Bu meleklere "Kiramen Katibin'' (Şerefli Yazıcılar) adı verilir. Her insanın yanında bu meleklerden iki tane bulunmaktadır. insanın sağında ve solunda her an insanla beraber olan bu iki melek, yapılan iyi ve kötü işlerin tamamını bir film şeridi gibi kaydetmektedirler. Bu konu Kuran'da şöyle belirtilmektedir:

''Oysa yaptıklarımızı bilen, sizi gözetleyen değerli yazıcılar vardır. ''

C. Hafaza (Koruma) Melekleri

insanları sürekli gözetim altında tutan meleklerdir. Onlar insanları her türlü kazadan ve beladan korurlar. Bu konu ile ilgili bir ayette şöyle buyrulmaktadır:

''Kullan üzerinde mutlaka galip odur. Size hafaza melekleri gönderir. ..''

1 2.2. Melekler İyiliğin ve Güzelliğin Sembolüdür

Yüce Allah, melekleri insanlara yardımcı olsunlar diye yaratmıştır. Melekler müminlere yardım ederler, destek olurlar. insanları iyiliğe çağırırlar.

Melekler, her zaman insanların iyiliğini isterler. iyilik telkin ederek insanları iyiliğe yönlendirirler. insanların hatalarından dolayı bağışlanmaları için Allah'a dua ederler. Bu sebepten iyilik ve güzelliğin sembolü olarak görülürler. Bunun için dilimizde iyi ahlaklı insanları "melek gibi insan'' sözüyle överiz.

2.3. Meleklere İman, İmanın Şartlarındandır

Melekler duyu organlarıyla algılanamazlar, gözle görülemezler. Bu sebepten onlar hakkındaki tek bilgi kaynağımız Kuranıkerim ve hadislerdir. Kuranıkerim'de meleklere iman etmenin farz olduğu bildirilir: Bu konuda şu ayeti örnek gösterebiliriz: "Hepsi Allah 'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. ..,,

Allah'a iman eden insanın, meleklere iman etmesi gerekir. Aksi halde Allah'a da inanmamış olur. Bu konuda Kuranıkerim'de şöyle buyrulmuştur:

"Kimi Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, şüphesiz derin bir sapıklığa sapmıştır. ,, 3

2.4. Meleklere İman, Davranışların Güzelleşmesine Katkıda Bulunur

Allah'a ve meleklerine inanan insan, yaptığı her davranışın Allah tarafından görüldüğünü ve ayrıca melekler tarafından kaydedildiğini bilir. Bununla, yaptığı hiçbir davranışın karşılıksız kalmayacağını da anlar. Bu sebepten kötü davranışlardan uzaklaşır, güzel davranışlara yönelmeye çalışır.

1. İNSANIN ÖLÜMSÜZLÜK İSTEĞİ VE AHİRET iNANCI

Ahiret inancı, imanın öldük ten sonra gidecekleri ve hayatlarını devam ettirecekleri yerin adıdır. en önemli esaslarından birisidir. Ahiret kelimesinin, "sor olan, sonraki" gibi anlamları vardır. Dini bir kavram olarak ahiret, insanların

Ahiret gününe inanmak, Allah'ın bir emridir ve imanın altı şartından biridir. Çünkü ahirete iman, Allah'ın adaletinin gerçekleşeceğine iman etmektir. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır: ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayan kimselerin bütün işleri boşa gitmiştir. ..,,

Her insanda ölümsüzlük isteği vardır .Bu sebepten ebedi olarak yaşamak, her insanın en çok arzu ettiği şeydir. insanoğlunun ölümsüzlük isteğine, ahiret inancından başka cevap bulmak imkansızdır. Kısaca ahiret inancı, insanı ölüm korkusundan kurtarır ve ebedi olduğunu ona öğretir .

2. KIYAMET VE YENİDEN DİRİLME

Evreni ve içindeki her şeyi Allah yaratmıştır. Yaratılan her şeyin bir sonu vardır. Dünyanın sonunun gelip yok olmasına "kıyamet'' denilir. Bu olayın gerçekleşmesine ise "kıyametin kopması'' adı verilir. Kuranıkerim bize kıyametin nasıl kopacağı ve o gün neler olacağı konusunda bilgiler verir ama ne zaman kopacağı hakkında bilgi vermez.

Kuranıkerim ve hadislerde verilen bilgilere göre; kıyametin kopması işinden İsrafil sorumludur. Kuranıkerim ayetlerinin verdiği bilgiler ışığında kıyametin kopacağı gün olacak şeyleri şöyle özetleyebiliriz: Güneşin enerjisi bitecek ve sönecek, yıldızlar sönüp yörüngelerinden düşecek, dağlar, taşlar yerinden oynayacak ve denizler birbirine karışacaktır .

Ahiret hayatına inanmak, kıyametin kopacağına ve yeniden dirilmeye inanmak imanı da kapsar. Yani her Müslüman, kıyametin kopacağına, öldükten sonra dirilmeye ve ahiret hayatının yaşanacağına inanmak zorundadır.

3. İNSAN, DÜNYA HAYATINDA YAPTIKLARININ KARŞILIĞINI GÖRECEKTİR

Herkes dünya hayatında yaptığının karşılığını görecektir. insanın dünyada yap

tığı en küçük iyilik karşılıksız kalmayacak, yaptığı kötülüğün de hesabını verecektir .Bu konuyu Allah şu şekilde bildirir: ''Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. ,, 1

3.1. Allah Güzel iş Yapanları Ödüllendirecektir

Allah Kuranıkerim'de, dünyada güzel işler yapanları ödüllendireceğini bildirir. Bu konuda pek çok ayet vardır. Bunlara örnek olarak aşağıdaki ayeti gösterebiliriz:

''Doğrusu Rabbimiz Allah'tır'' deyip sonra da dosdoğru gidenlere korku yoktu onlar üzülmeyeceklerdir. işte onlar işlediklerine bir karşılık olarak, içinde temelli kalacakları cennete girecek cennetliklerdir. ,,

3.2. Allah Kötülük Yapanlara Karşılık Verecektir

Allah iyilik ve kötülüğü yapanlara karşılığını vermekle kalmaz. iyilik ve kötülüğe aracılık edenlerin de karşılığını vereceğini bildirir: ''Kim iyi bir işte aracılık ederse ona onun sevabından bir pay vardır; kim de kötü bir şeyde aracılık yaparsa, ona kötülükten bir hisse vardır. Allah her şeyin karşılığını verir.

Allah iyilik yapanları yaptığının on katı ile ödüllendirecektir Kötülük yapanları ise sadece yaptığının cezasını verecektir böylece ilahi adalet gerçekleşecektir''

3.3. Allah Adil, Merhametli ve Affedicidir

Allah. insanlarda dünyada yaptıklarının karşılığını verirken, adaletli davranır Hiç kimseye zulmetmez Çünkü Allah adilidir. ilahi adaleti ahirette gerçekleştirecektir Bu anlamda şöyle buyurur Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz zerre kadar iyilik ofsa onu kat kat artırır ve yapana büyük ecir verir''

insanlar kötülük işleyebilirle, Önemli olan yaptığı kötülüğün farkına varınca. ondan dönebilmektir Kötülükten dönmek pişman olup, tövbe etmekle olur Eğer insan, kötülük yaptıktan sonra pişman olup, tövbe ederse Allah onu bağışlar Çünkü Allah, çok merhametli ve çok affedicidir

Allah kendisine ortak koşmanın dışındaki her türlü günahı affedeceğini bildirir, Bir de kul hakkını affetmez Eğer bir insana kötülük yapılmışsa öncelikle o insana verilen zararın ödenmesi gerekir

4. AHİRET GÜNÜNE İNANAN YARARLI İŞLER YAPMALIDIR

Bir insan hem ahiret gününe inanır hem de kötülükler yaparsa çelişkiye düşer Çünkü ahirete inanmak, dünyada yapılan her işin karşılığım görüleceğine inanmak demektir Dünyada insan yararlı işler yaparsa, Allah bunu bilir, melekler yazar, ahirette bunun ödülünü alır

Allah, insanlara yararlı olmamızı iste' Her zaman kötülüklerden kaçınmamızı ve iyilikleri gerçekleştirmemizi tavsiye eder Bu sebepten Allah'a ve ahiret gününde dirileceğine inanan insan, mutlaka yararlı, güzel işler yapmalıdır

Yorumlarınız (1)

Ecrin Çağatay
Ecrin Çağatay
Misafir - 04.01.2024 23:01

Çok güzeldi çok teşekkür ederim

Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşın

Yorum Yap
  • Ortaokul
  • 7.Sınıf
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • Melek ve Ahiret İnancı
  • 7.1. Melekler ve Ahiret Hayatı Konu Özeti Ders Notları Tamamı
Whatsapp İletişim Hattı